Hoạt động chuyên môn

Xây dựng Hội đồng tự quản lớp cho học sinh

NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG Tên hoạt động: Tổ chức xây dựng HĐTQ lớp cho học sinh Mục đích: Gv biết hướng dẫn học sinh xây dựng hội đồng tự quản lớp cho học sinh,…

Một số vấn đề về dạy học mô hình VNEN

NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG   Tên hoạt động: Trao đổi một số vấn đề về dạy học mô hình VNEN Mục đích: Cùng nhau trao đổi về các hoạt động học và đồ dùng dạy học…